Koncepcja pracy przedszkola


KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

im. Elżbiety Sojki w Lubomi

w roku szkolnym 2017/2018

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole wspiera rodzinę w procesie wychowania i nauczania, stwarza wychowankom optymalne warunki do prawidłowego, wielokierunkowego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wielokierunkowy rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

OBSZAR KSZTAŁCENIE

Przedszkole w Lubomi stwarza warunki do wielokierunkowego rozwoju dzieci, na miarę ich potrzeb i możliwości.

Zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalistę w zakresie j. angielskiego, logopedę, specjalistę w zakresie gimnastyki ogólno-rozwijającej i zabaw tanecznych, specjalistę psychologa, oligofrynopedagoga, terapeutę pedagogicznego.

Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej.

Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków.

W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów Rada Pedagogiczna podejmuje działania w zakresie: wychowania, edukacji, promocji i ewaluacji.

Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Nauczyciele stosują nowoczesne metody i formy pracy.

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego.

 • Metody czynne:
  • metoda samodzielnych doświadczeń,
  • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
  • metoda zadań stawianych dziecku,
  • metoda ćwiczeń utrwalających.
 • Metody oglądowe:
  • obserwacja i pokaz,
  • osobisty przykład nauczyciela,
  • udostępnianie sztuki ( dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne).
  • Metody słowne:
   • rozmowy,
   • opowiadania,
   • zagadki,
   • objaśnienia i instrukcje,
   • sposoby społecznego porozumiewania się,
   • metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów, W.Sherborne,
 • Metodę dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej,
 • metody aktywizujące,
 • aktywne słuchanie muzyki- Batti Strauss, Klanza,
 • techniki twórczego myślenia.

 

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

Lp.

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia dyrektora

1.

 

„Kocham Przedszkole”

 

 

M.A.Pleskot

A.Staszewska- Mieszek

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

 

 

2.

Modyfikacja w zakresie - ćwiczenia gimnastyczne wspomagające rozwój ruchowy dziecka

Agnieszka Fiołka

Rozszerzenie programu – rozwijanie zainteresowań

 

 

3.

Program nauczania języka angielskiego

M.Appel

J.Zarańska

E.Piotrowska

Wydawnictwo Macmillan

 

4.

 

 

„W radości dzieci Bożych”  6-latki

„Spotkania  dzieci  Bożych 5-latki”

 

Halina Nowak

 

 

T. Śmiech

D. Kurpiński, J. Snopek

Jedność Kielce

 

 

 

 

5.

Edukacja regionalna

Barbara Pytlik

Plan własny

 

6.

Zabawy logopedyczne

Michalina Kozub

Plan własny logopedyczny

 

Rzetelnie są badane osiągnięcia dzieci w przedszkolu (wyniki ewaluacji wewnętrznej pracy przedszkola- umiejętności dzieci, obserwacje, wytwory prac dzieci, arkusze obserwacji rozwoju dzieci, prezentacja umiejętności t.j. występy, konkursy, materiały reportażowe t.j. zdjęcia, filmy, kroniki, albumy).

Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

 

WYCHOWANIE I OPIEKA

W naszym przedszkolu każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo. Rozbudzamy w nim wiarę we własną skuteczność. Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko, wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych. Staramy się, aby wychowankowie czuli się w przedszkolu bezpiecznie. Rozbudzamy pozytywne relacje pomiędzy dzieckiem a nauczycielem.

Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę.

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

Sposoby diagnozujące osiągnięcia dzieci:

 • obserwacja dziecka – dokumentowanie wyników
 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej i końcowej
 • prowadzenie arkuszy osiąganych umiejętności
 • rozmowy indywidualne z rodzicami
 • wymiana doświadczeń ze specjalistami
 • ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy
 • wspieranie rozwoju dzieci – ewaluacja działań ujętych w udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci wynikających w szczególności z:

 • szczególnych uzdolnień,
 • niepełnosprawności,
 • niedostosowania społecznego,
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • specyficznych trudności w uczeniu się,
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 • choroby przewlekłej,
 • zaburzeń zachowania lub emocji
 • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • niepowodzeń edukacyjnych
 • zaniedbań środowiskowych,
 • trudności adaptacyjnych,
 • różnic kulturowych.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:

 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
 • porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli
 • tworzenie zespołów i współpraca nauczycieli

 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

Corocznie jest przygotowywany plan nadzoru pedagogicznego. Wnioski wynikające z tegoż nadzoru służą do podejmowania odpowiednich działań na następny rok szkolny.

Każdego roku w naszej placówce jest przeprowadzana ewaluacja. W tym celu zostają powołane zespoły do spraw ewaluacji.

Na rok szkolny 2017/2018 przedmiotem ewaluacji będzie:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

 

PROMOCJA

Informujemy o działalności naszej placówki poprzez:

 • stronę internetową przedszkola, prasę i media,
 • sprawozdania,
 • konkursy, przeglądy, wytwory prac dzieci,
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym.

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami.

Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości: Dzień Patrona, Barbórka, Spotkanie Wigilijne z Jasełkami, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny.

Są prowadzone zajęcia otwarte dla rodziców. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności.

Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy.

 

Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych.

Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem.

Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci.

Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.

 

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

Corocznie organizowana jest w naszej placówce działalność charytatywna wynikająca z aktualnych potrzeb środowiska. Powoływane są wtedy grupy inicjatywne, które nawiązują współpracę z potrzebującymi i organizują akcje pomocowe we współpracy z rodzicami. W roku szkolnym 2017/2018 mamy zamiar uczestniczyć, m.in., w następujących akcjach:  ,,Góra grosza”, ,,Zbieraj kardridże- ratuj konie”. Organizowana będzie również zbiórka makulatury i plastikowych nakrętek (zdobyte środki finansowe zostaną przeznaczone dla potrzebującego dziecka). Zbierać będziemy również baterie.

BAZA

Przedszkole wyposażone jest w:

 • 7 sal edukacyjnych dla dzieci (w siedmiu z nich są tablice interaktywne)
 • salę gimnastyczną ze sprzętem do zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • pracownię logopedyczną
 • pracownię artystyczną „Zaczarowana polana”
 • piec ceramiczny do wypalania z gliny
 • izbę regionalną
 • pokój patrona
 • bezpieczny ogród przedszkolny z urządzeniami do zabaw
 • przeszklony taras- wyposażony w sprzęt rekreacyjny dla dzieci (konstrukcję przestrzenną ,,Kulkowo”, rowerki, samochodziki do jeżdżenia, hulajnogi, basen z kuleczkami, itp.)
 • kuchnię, w której znajduje się specjalistyczny sprzęt gastronomiczny i  przygotowywane są zdrowe potrawy dla dzieci

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów.

Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy.

Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

 

W roku szkolnym 2017/2018 planowane są następujące działania:

 • brukowanie fragmentu ogrodu przy sali gimnastycznej
 • wymiana starych lamp neonowych na LED-owe
 • wykonanie parkingu.

 

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.   Placówka ma swój kalendarz imprez i wydarzeń( załącznik - plan uroczystości i wycieczek).  Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez :                                                   

* pielęgnowanie tradycji ( realizacja edukacji regionalnej, izba regionalna),                

 * twórczość plastyczno - artystyczną ( piec ceramiczny, pracownia plastyczna  „Zaczarowana polana”), tablice interaktywne,                                                             

 *dbałość o zdrowie (taras przedszkolny, kulkowo, ogród, zdrowe odżywianie dzieci, wdrażanie programu antysmogowego „Nie truj sąsiada").

 

NAJBLIŻSZE OTOCZENIE

W ramach współpracy z instytucjami znajdującymi się w środowisku lokalnym, przedszkolaki:

- odiwdzają Urząd Pocztowy w Lubomi;     

- spotykają się z bracią górniczą, z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich;                

- są organizowane pogadanki z przedstawicielami: Straży Gminnej, Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, z pracownikami Służby Zdrowia, z pszczelarzami.                                                                               

Czynnie i aktywnie współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubomi (w szczególności z Gminną Biblioteką Publiczna w Lubomi) oraz innymi placówkami oświatowymi.

Na terenie naszego Przedszkola odbywają się praktyki studenckie. Większość praktykujących u nas studentów uczy się w PWSZ w Raciborzu. Nasi podopieczni uczestniczą w imprezach organizowanych przez wyżej wymienioną uczelnię.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • czuje się Ślązakiem, Polakiem i Europejczykiem.
Informacja wytworzona przez:
Aleksandrz Sobol , w dniu:  29‑01‑2016 22:32:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Fibic
email: przedszkolelubomia@wp.pl
, w dniu:  29‑01‑2016 22:32:30
Data ostatniej aktualizacji:
16‑09‑2017 22:54:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive